برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

اتوپایلوت پیکسهاک pixhawk 4

لطفا تماس بگیرید

شرح مختصر

اتوپایلوت pix4 پیکس هاک 4 توسعه داده شده توسط شرکت Holybro


! توجه داشته باشید که پیکسهاک4 تولید شرکت اصلی پیکسهاک 3DR نمی باشد و تنها توسط شرکت های چینی پردازش آن ارتقا داده شده است

Loading...